Nyheder til virksomheder
Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.
11/30/2022

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer og pensionsbidrag.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11/22/2022

Afslutning af den fornyede undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.

EU-salg uden moms
11/22/2022

EU-salg uden moms anvendes til at angive solgte varer og tjenesteydelser til andre EU-lande. Derudover anvendes EU-salg uden moms også til at angive varer der er blevet lagt på konsignationslager, angive skift af forventet køber af de varer der er lagt på konsignationslager samt angivelse af varer taget retur fra lageret uden der skift af ejerskab over varerne.

Der kan indberettes ved at taste manuelt eller via filoverførsel.

Nye tariferingsforordninger
11/18/2022

2 nye tariferingsforordninger

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11/18/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af chormstålprodukter med elektrolytisk overfladebehandling med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Brasilien.

Tariferingsforordninger
11/17/2022

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 17. november, 2022 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Kombinerede nomenklatur (KN) 2023
11/15/2022

Kommissionen har vedtaget den kombinerede nomenklatur (KN) for 2023 

Ændringer til forklarende bemærkninger
11/14/2022

Ændringer til forklarende bemærkninger

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11/11/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1784 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Anvendelse af varebiler
11/10/2022

Denne vejledning er til virksomheder med almindelige varebiler med registrering godstransport erhverv.

Vejledningen gælder ikke for mandskabsvogne eller specialindrettede varebiler, hvor varerummet fx er indrettet med fastspændte reoler, værktøj eller anden materiale.

I vejledningen kan du læse, hvad der er erhvervsmæssig og privat kørsel, samt hvilke muligheder du har, hvis du ønsker at bruge din varebil til privat kørsel.

Du kan også læse, hvad konsekvenserne kan være, hvis du ikke overholder reglerne.

eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)
11/9/2022

Vejledningen indeholder

1) Indledning

2) Del 1 i vejledningen henvender sig til abonnenter (myndigheder og andre som bruger oplysninger fra eIndkomst)

3) Del 2 i vejledningen henvender sig til databehandlere (IT-leverandører)

Ny tariferingsforordning og ophævelse af forordning
11/3/2022

Ny tariferingsforordning og ophævelse af forordning 

Ny praksis for frist for udførsel af køretøjer anmeldt til eksport
11/2/2022

Formålet med dette nyhedsbrev er at orientere om, at Motorstyrelsen ændrer praksis i forhold til fristen for at udføre køretøjer, som er anmeldt til eksport.

Fremover er det ikke en betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse, at køretøjet er udført af Danmark inden for en frist på 3 måneder. Det er dog fortsat en betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse, at det er dokumenteret, at køretøjet er udført.

Motorstyrelsen ændrer praksis på grundlag af en dom fra Østre Landsret af 8. juli 2022. Dommen er offentliggjort som SKM2022.448.ØLR (Registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c - afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte motorkøretøjer).

Styresignal om ændring af praksis og mulighed for genoptagelse

Motorstyrelsen forventer at udsende et styresignal i løbet af vinteren 2022/2023. Styresignalet vil udover ovennævnte praksisændring beskrive muligheden for genoptagelse af sager, hvor der er truffet afgørelse om afslag på eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var udført inden lukning af månedsangivelsen (selvanmelderordningen), eller inden 3 måneder fra anmodningen om eksportgodtgørelse er indgivet til Motorstyrelsen. 

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10/28/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation efter en udløbsundersøgelse.

Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
10/27/2022

Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 69. session i marts 2022 

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10/25/2022

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af aspartam med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.

Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2022
10/18/2022

Denne vejledning beskriver reglerne for obligatorisk indberetning af pensionsudbetalinger, der diskvalificerer personer fra at indbetale mere end 5.500 kr. (2022-niveau) på en aldersordning uden beregning af afgift.

Vejledningen henvender sig til de institutter, der i forvejen indberetter pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og er gældende for indkomståret 2022.

Vejledningen henvender sig også til virksomheder, der ikke skal indberette pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS), men er omfattet af pligten til at indberette om diskvalificerende udbetalinger og er gældende fra indkomståret 2022.

Desuden henvender vejledningen sig til offentlige myndigheder, der med virkning fra den 1. juli 2020 er omfattet af pligten til at indberette om diskvalificerende udbetalinger fra tjenestemandspensioner og lignende pensionsordninger.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer). 
 
Indberetningen om diskvalificerende udbetalinger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 9, § 10 og § 11 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.   

Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2022
10/18/2022

Vejledningen beskriver reglerne for edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasse, hvilende ordninger samt § 15 A og § 15 B ordninger. Vejledningen henvender sig til de virksomheder, der benytter edb-indberetning og er gældende for indkomståret 2022.

Uddybende vejledning og regler for den indberetningspligtige til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 fremgår af den generelle vejledning gældende for indkomståret 2022. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (LBK nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetning om pensionsordninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 9, 10 og 11 samt bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Vejledningen om indberetning af diskvalificerende udbetalinger er en selvstændig vejledning. 

Der er oprettet mulighed for forespørgsel på indberetninger om diskvalificerende udbetaling.

Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2022 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 17, tilbagebetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 22 F  og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne samt tilbagebetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 22 E, der foretages fra omkring årsskiftet og senest den 19. januar i året efter indbetalingen.

Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2022
10/18/2022

Vejledning til obligatorisk indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 gældende for indkomståret 2022.

Vejledningen omhandler både bidrag og indskud på privattegnede ordninger og på arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (LBK nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetning om pensionsordninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 9, 10 og 11 samt bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Vejledningen om indberetning af diskvalificerende udbetalinger er en selvstændig vejledning. 

Der er oprettet mulighed for forespørgsel på indberetninger om diskvalificerende udbetaling.

Vejledningen om indberetning til Pensiondiverse 2022 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A, udbetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 17, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 22 F, tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne samt tilbagebetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 22 E, der foretages fra omkring årsskiftet og senest den 19. januar i året efter indbetalingen.

 

 

Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti 2022
10/18/2022

Vejledning beskriver, hvad konto- og depotfører  skal gøre, hvis de har uidentificerede konti eller depoter, og disse er omfattet af den statslige inddragelse. Vejledningen beskriver det retslige grundlag og hvornår en konto eller et depot er uidentificeret. Desuden beskriver vejledningen, hvordan disse konti og depoter skal indberettes og indmeldes til Skattestyrelsen. 

Reglerne om inddragelse af konti og depoter følger af skatteindberetningslovens § 53 (lov nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).